1
  • Swami Gobinda

  • Ramanujacharya

  • Kapila

  • Kannada