1
  • Mahirishi Patanjali

  • T Krishnamacharya

  • Shri Ravi Shankar

  • K Patabhi Jois