1
  • Hathayoga Pradipika

  • Gheranda Samhita

  • Yoga Vashistha

  • Patanjali Yoga Sutra