1
  • Kena Upanishad

  • Chhandogya Upanishad

  • Parshana Upanishad

  • Savetasavtara Upanishad