1
  • Nov, 1894 – Kolkata

  • Dec, 1897 – France

  • Nov, 1894 – New York

  • Dec, 1897 – Haridwar