1
  • Vivekakhyati

  • Jagrutavastha

  • Sampragyata Samadhi

  • All the above